• Hem
  • Förkortningar/Ordlista

FÖRKORTNINGAR OCH ORDLISTA

Vanliga förkortningar
Förkortning Engelska Svenska
bl.a. among others, e.g. bland annat
brht, br.ht broken corner perforation bruten hörntand
ca, c:a approximately, about cirka
cpl complete komplett
dubbl duplicate, duplicates dubblett, dubbletter
F Facit catalogue Facit
ft missing perforation felande tand
inkl including inklusive
katv, kat.v catalogue value katalogvärde
kht short corner perforation kort hörntand
kpl complete komplett
kt short perforation kort tand
ktt short perforations korta tänder
Mi Michel catalogue Michel
mkt very mycket
mnh mint never hinged postfriskt
ngt some något
nr number nummer
o cancelled, used stämplat
op, opt overprint övertryck
ostpl mint, hinged ostämplat
saml collection samling
sc, snc off-centered snedcentrerad
s/s souvenir sheet block
st copies, number of stycken
stpl cancelled, used stämplat
t. ## perforation ## tandning ##
t.ex. for example, e.g. till exempel
tfl thin Spot tunn fläck
tn ## perforation ## tandning ##
(x) mint without gum ostämplat utan gummi
x mint, hinged ostämplat
xx mint never hinged postfriskt

ORDLISTA
Engelska Svenska
above upptill
accumulation parti
addition tillägg
advertisement stamps reklammärken
advantageous förmånligt
air mail flygpost
album leaves albumblad
almost nästan
always alltid
among others bl.a.
angle vinkel
angular cut vinkelskuren
appealing trevlig
army post fältpost
associated areas biområden
bag påse
basic collection grundsamling
beautiful vacker
below nedtill
better bättre
black svart
block of four fyrblock
block of six sexblock
blue blå
bold fet
booklet häfte
box fyndlåda
brackets parentes
bright klar
brown brun
but men
C.O.D. postförskott
cancellation stämpel
carmine karmin
catalogue value katalogvärde
centering centrering
classical klassiskt
coat of arms type vapentyp
coil rulle
collection samling
colour line färgstreck
coloured färgad
complete komplett, hel
connected sammanhängande
contents innehåll
copy, item exemplar
corner cut vinkelskuren
cover omslag
crease veck
cross kryss, kors
crown krona
cut skuret
cut in inklippt
cylinder number cylindersiffra
damaged skadad
dark mörk
day of issue utgivningsdag
decent hygglig
deep djup
denomination valör
different olika
divided delad
dot prick
double dubbelt
double print dubbeltryck
dull matt
duplication, duplicate dubblett
early tidig
eight åtta
English engelsk
engraving gravyr, prägling
envelopes kuvert
excellent copy praktexemplar
exhibition utställning
face value nominell, nominal
Facit catalogue Facitvärde
figure, digit siffra
file, binder pärm
fine, good fin
five fem
flaw, crack spricka
folded vikt, vikta
four fyra
frame ram
from från
full sheet helark
genuine genuin
glossy glättad, blank
good bra
green grön
grey grå
gum gummi, gummering
hand-made handgjord
high hög
high value högvalör
hinge fastsättare
horizontal liggande, vågrät
important viktigt
in i
in pair i par
inclusive of inkl
inland inrikes
inverted, reversed omvänd
invisible osynlig
large stor, stora, stort
late sen
later senare
left vänster
letter card kortbrev
letter brev
letter-press printing boktryck
light ljus
lilac lila
line rad
line-perforated streckperforerad
lot lot
low lågt
mainly huvudsakligen
military mail militärpost
mint ostämplad
mint never hinged, mint NH postfrisk
misplaced förskjuten
mixed blandad
money order postanvisning
mostly mest
multicoloured flerfärgad
narrow smal
new nytt
nine nio
number antal
off-centered snedcentrerad
official stamps tjänste
offset impression spegeltryck
old gammal, gammalt
olive oliv
on
one ett
only endast
orange orange
ordinary stamp bruksmärke
other andra, övrigt
over över
pane, sheet blad
parcel post paketpost
part del
perforation tandning
phosphor fosfor
plate plåt
popular populär
post card brevkort
postage due lösen
postage rate portotaxa
postal code postnummer
postal giro postgiro
postal stationary helsak
printed matter trycksak
printing tryck
printing error feltryck
proof provtryck
quality kvalitet
railway stamp järnvägsmärke
rate porto
ray cancellation strålstämpel
rectangular postmark fyrkantstämpel
red röd
Red cross Röda korset
registered letter rekbrev
reingraved omgraverad
remainder restsamling
repeat upprepa
reply card svarskort
reprint nytryck
reserve price utrop
reverse baksida
right höger
rose, pink rosa
semi-postal stamp tilläggsmärke
serrated taggig
set serie
seven sju
several flera
shaded skuggad, streckad
shield sköld
six sex
size format
slanting sned
slot-machine automathäfte
small liten, litet
small små
smaller mindre
spine print ryggtryck
spot fläck
spread spridning
stamp frimärke
stamp booklet frimärkshäfte
stamps märken
standing stående
star cancellation stjärnstämpel
stockbook insticksbok, lagerbok
striped randig
surcharge påtryck, övertryck
Swedish svensk
tear riss
ten tio
thick fet
thin tunn
thin paper tunt papper
three tre
to till
total issue upplaga
transparent genomskinlig
two två
type typ
unfolded ovikt
unknown okänd
unused ostämplad, obegagnad
upright stående
upside down upp- och nedvänd
used stämplad, begagnad
value värde
variety variant
watermark vattenmärke
weak svag
well filled välfylld
well represented välbesatt
vertical lodrätt
very mycket
white vit
whole hel, hela, helt
visir pages visirblad
with med
without utan
worse sämre
year set årssats
yellow gul